Regulamin

Regulamin funkcjonowania sekcji Klub Biegacza MCKiS Jaworzno

I.Cel działania
1.Sekcja lekkoatletyczna MCKiS funkcjonująca pod nazwą Klub Biegacza zrzesza amatorów, sympatyków
biegania pochodzących z terenu miasta Jaworzna.
2.Celem sekcji jest:
– popularyzacja biegania długodystansowego jako najprostszej formy ruchu dla zdrowia,
– wspieranie biegaczy w zakresie dostępu do literatury o tematyce biegowej,
– masowy udział zawodników w imprezach biegowych i reprezentowanie klubu oraz miasta Jaworzna
jako silnego ośrodka amatorskiego joggingu,
– dofinansowanie udziału członków klubu w imprezach biegowych organizowanych w Polsce poprzez
finansowanie i współfinansowanie przejazdu na zawody wraz z opłata startową.
3.Podstawą finansowania sekcji jest plan finansowy, którego wysokość na każdy rok jest zatwierdzana
przez dyrekcję MCKiS.
4.Sekcja nie posiada trenera, opiera się na samodzielnej, systematycznej pracy treningowej swoich
członków.

II.Przynależność
1.Sekcja zrzesza osoby systematycznie uprawiające biegi o czym świadczą wyniki uzyskiwane przez
członków sekcji podczas zawodów sportowych. Warunkiem przynależności jest okazanie przy zapisie
udokumentowanych amatorskich startów w imprezach biegowych. Czas uzyskany nie ma znaczenia- liczy się
ilość startów, z których wynika aktywność biegowa danej osoby.
2.Zawodnik staje się członkiem klubu po zapoznaniu się z powyższym regulaminem i podpisaniu
deklaracji.
3.Od momentu podpisania deklaracji zawodnik ma obowiązek reprezentować KB MCKiS Jaworzno
również podczas zawodów, w których bierze udział na własny koszt. Reprezentowanie oznacza
określenie przynależności klubowej w formularzu zgłoszeniowym oraz udział w zawodach w stroju
klubowym KB MCKiS Jaworzno.
4.We wszystkich biegach członek KB MCKiS Jaworzno bierze udział na własną odpowiedzialność co
poświadcza własnoręcznym podpisem na każdym biegu w karcie zgłoszeniowej, w przypadku osób
nieletnich za każdorazową zgodę na piśmie i wzięcie odpowiedzialności za dziecko odpowiedzialni są
opiekunowie prawni.

III.Finansowanie zawodników
1. Opłacenie w miarę posiadanych środków finansowych opłaty startowej w imprezach biegowych
ustalonych podczas zebrania sekcji w grudniu każdego roku. Minimalna ilość zawodników wynosi:
– przy wyjazdach mini busem 10 zawodników,
– przy dojazdach własnych 5 zawodników.
2. Wyposażenie zawodnika w klubowy sprzęt sportowy:
– koszulka letnia po podpisaniu deklaracji, ale nie wcześniej niż po udziale w 5 imprezach
3.Sprzęt klubowy zawodnika jest rejestrowany w imiennej karcie wyposażenia zawodnika za
potwierdzeniem odbioru.
4.Ze względów finansowych obszarem zainteresowania klubu imprezami biegowymi jest teren
Górnego Śląska oraz imprezy organizowane w odległości do 200km.
Wyjątek stanowią półmaratony i maratony, w których udział zawodników jest ustalany w miarę
posiadanych środków finansowych.
5.Rodzaj sprzętu klubowego oraz czasokres jego użytkowania jest zależny od posiadanych środków
finansowych i jest przekazywany zawodnikom podczas spotkania na zakończenie sezonu w miesiącu
grudzień.

IV.Obowiązki zawodnika
1.Systematyczna, samodzielna praca treningowa i osiąganie wyników w miarę posiadanych
predyspozycji i możliwości.
2.Zaangażowanie, ambicja i chęć uzyskania jak najlepszego wyniku podczas udziału w każdych
zawodach biegowych.
3.Systematyczna praca nad ponoszeniem swoich umiejętności i ciągłe dążenie do poprawiania swoich
rekordów życiowych na wszystkich dystansach.
4.Udział w zaplanowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez klub zawodach
sportowych.
5.Uczestnictwo w spotkaniu podsumowującym sezon sekcji, które odbywa się raz w roku w miesiącu
grudzień.
6.Dbałość o otrzymany sprzęt sportowy, który jest własnością klubu oraz jego zdanie w przypadku
rezygnacji z członkostwa.
7.Niezwłoczna deklaracja co do udziału w finansowanych lub współfinansowanych przez klub
zawodach sportowych, o których zawodnicy są powiadamiani poprzez stronę internetową
www.mckis.jaw.pl W przypadku nie przesłania informacji do ustalonego terminu klub jest
zwolniony z opłaty startowej za zawodnika.
8.W przypadku nie wystartowania we wcześniej zadeklarowanej imprezie biegowej, na
którą klub poniósł koszty w postaci opłaty startowej, koszt opłaty startowej w kolejnej imprezie
lub imprezach ponosi sam zawodnik do wysokości kwoty poniesionej przez klub.
9. Punktualne przybycie na umówioną godzinę zbiórki zarówno w przypadku zorganizowanego
wyjazdu na zawody jak i w przypadku ustalonego dojazdu własnego.
W przypadku spóźnienia ze względu na dobro całej grupy klub nie ma obowiązku oczekiwania.
10.Godne reprezentowanie barw KB MCKiS Jaworzno oraz stosowanie zasad fair play
w rywalizacji sportowej.
11. Reprezentowanie barw KB MCKiS również podczas imprez, w których zawodnik bierze udział na
własny koszt.

V.Ewidencja startów
1.Klub prowadzi ewidencję startów zawodników oraz osiąganych przez nich wyników z wszystkich
finansowanych i współfinansowanych imprezach biegowych.
2.Ewidencja i uzyskane czasy świadczą o pracy treningowej zawodnika.
3.Zbiorcza ewidencja wszystkich członków jest udostępniana wszystkim zawodnikom podczas zebrania
na zakończenie sezonu biegowego w miesiącu grudzień.

VI.Nagrody
1.W celu popularyzacji biegania, wyzwolenia zdrowej rywalizacji wśród członków sekcji oraz
w dowód uznania dla pracy treningowej swoich zawodników klub ustala następujące rodzaje nagród:
– najlepszy zawodnik na krótkich i średnich dystansach(decyduje uzyskany czas na atestowanych
dystansach 10, 15, i 21 km),
– najlepsza zawodniczka na krótkich i średnich dystansach(decyduje uzyskany czas na atestowanych
dystansach 10, 15, i 21 km, kategoria ma zastosowanie w przypadku członkostwa minimum 3
zawodniczek),
– najlepszy maratończyk (decyduje uzyskany czas na atestowanej trasie 42km),
– za ukończenie pierwszego półmaratonu w barwach KB MCKiS Jaworzno,
– za ukończenie pierwszego maratonu w barwach KB MCKiS Jaworzno.
Do powyższej klasyfikacji brane są jedynie biegi finansowane przez MCKiS.
2.Nagroda ma formę pamiątki- pucharu lub statuetki, a okresem za który dokonuje się podsumowania
jest styczeń-grudzień każdego roku.
3.Nagrody są wręczane podczas zebrania sekcji na zakończenie sezonu biegowego w miesiącu
grudzień.

VII.Rezygnacja z członkostwa
1. Zawodnik sekcji może zrezygnować z członkostwa w KB MCKiS Jaworzno w każdej chwili bez
podania przyczyny. Obowiązkiem każdego zawodnika jest wówczas poinformowanie kierownika
Działu Sportu MCKiS oraz zdanie przydzielonego klubowego sprzętu sportowego.
2.Klub może zrezygnować z zawodnika w każdej chwili jeśli w sposób uporczywy, mimo upomnienia
nie będzie realizował postanowień niniejszego regulaminu. Obowiązkiem zawodnika jest w takim
przypadku zdanie przydzielonego sprzętu sportowego.

Deklaracja zawodnika

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem, zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz deklaruję przystąpienie do amatorskiej sekcji lekkoatletycznej Klub Biegacza MCKiS.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb funkcjonowania sekcji oraz
zgadzam się na podawanie mojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz wyników uzyskanych w biegach w informacjach prasowych.
W biegach biorę udział wyłącznie na własną odpowiedzialność.

………………………………………………….
Data Imię i nazwisko
Data urodzenia……………………………………………..
Adres………………………………………………………
Telefon komórkowy………………………………………..